Приклад оформлення

УДК 78.05(091)

ПРО ВПЛИВ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА НА ОСОБИСТІСТЬ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Бермес Ірина Лаврентіївна,
доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
ORCID ID: 0000-0001-5752-9878

Хорове мистецтво ‒ унікальне за своєю природою, передусім завдяки колективній основі, доступності. Саме цей вид мистецтва найбільш яскраво відображає динаміку української культури, втілюючи філософ-ські, моральні, релігійні погляди суспільства у той чи інший історичний період. Впливаючи на свідомість людини, хорове мистецтво формує її ідеали, моральні принципи, образ життєдіяльності. Чимало науковців різних галузей знань вивчали потенційні можливості хорового мистецтва, його особливості (акустичні та інтонаційні властивості музичного звуку, вокальну природу хорової діяльності, синтез музики і поетичного слова на основі колективного виконання хорових творів), а головне – вплив на особистість. Найчастіше питання впливу хорового мистецтва на особистість було предметом уваги філософів і педагогів.
Ключові слова: хорове мистецтво, хоровий спів, античні мислителі, гармонійна особистість, виховний вплив.

Bermes Iryna. On the influence of choral art on personality: a historical excursion
Choral art is unique in nature, primarily due to its collective basis and accessibility. It is this art form that most vividly reflects the dynamics of Ukrainian culture, embodying the philosophical, moral, and religious views of society in a particular historical period. By influencing the human consciousness, choral art shapes one’s ideals, moral principles, and way of life. Many scholars from various fields of knowledge have studied the potential of choral art, its features (acoustic and intonational properties of musical sound, the vocal nature of choral activity, the synthesis of music and poetic words based on the collective performance of choral works), and, most importantly, its impact on the individual. Most often, the question of the influence of choral art on the individual was the subject of attention of philosophers and teachers.
Key words: choral art, choral singing, ancient thinkers, harmonious personality, educational influence.

Вступ

Мета статті

Матеріали та методи

Результати

Висновки

Література

1. Бенч О. Український хоровий спів. Актуалізація звичаєвої традиції. Київ : Український світ. 2002. 440 с.
2. Кірєєва Т., Кірєєва О. Художнє сприйняття хорового мистецтва. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 3. С. 14–19. 

References

1. Bench, O. (2002). Ukrainskyi khorovyi spiv. Aktualizatsiia zvychaievoi tradytsii [Ukrainian choral singing. Actualization of the customary tradition]. Kyiv : Ukrainskyi svit. 440 s. [in Ukrainian].

2. Kirieieva, T., Kirieieva, O. (2010). Khudozhnie spryiniattia khorovoho mystetstva [Artistic perception of choral art]. Nauka. Relihiia. Suspilstvo. Vyp 3. P. 14–19 [in Ukrainian].