ІСТОРИЧНА ПСИХОЛОГІЯ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ З ІСТОРІЇ РУХУ ОПОРУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Микола Слободянюк

Ключові слова:

рух Опору, історіографія, історична психологія, мотивація, патріотизм.

Анотація

У статті здійснено історіографічний аналіз праць з історії руху Опору в Україні (1939–1944 рр.), у яких висвітлюються аспекти, пов’язані з історичною психологією. Встановлено, що увага вітчизняних науковців все більше спрямовується на психоісторичні дослідження. З’ясовано, що одним з важливих напрямків психоісторичних пошуків вітчизняних дослідників стала проблема патріотизму. Значна увага була спрямована на висвітлення духовності та релігійності як важливих чинників мотивації учасників руху Опору. Вивчення мотивів спротиву загарбникам призвело до їх класифікації і локалізації в окрему групу не тільки ідеологічних та економічних мотивацій, а й побутово-психологічних. Специфіка досліджень з історичної психології підводила істориків до необхідності виявлення характерних особливостей партизанів і підпільників, створення колективних психологічних портретів, їх типологізації. Недостатня розробленість психоісторії руху Опору робить її перспективною і цікавою для майбутніх дослідників та приводить до висновку про необхідність створення серйозної наукової праці про психологію руху Опору в Україні.

Посилання

Антонюк Я. М., Кисляк П. А. Психологічний аналіз проявів жорстокості в боротьбі СБ ОУН(б) із сексотством на території Волині в післявоєнний період (1944–1951 рр.) // Історичні студії Волинського нац. ун-ту ім. Л.Українки. Вип. 2. 2009. С. 43–47.

Армстронг Дж. Советские партизаны. Легенда и действительность. 1941–1944. М.: Центрполиграф, 2007. 493 с.

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920–1945. К.: Генеза, 2006. 408 с.

Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 1941–1944. 2-е изд., испр. и доп. М.: Российская политическая энциклопедия, 2012. 477 с.

Григорович Д. Ф. Идейно-политическая деятельность Компартии Украины в годы Великой Отечественной войны. К.: Политиздат Украины, 1983. 165 с.

Григорович Д.Ф. Политическая работа КПСС среди населения на временно оккупированной территории Украины. К.: Знание, 1980. 48 с.

Гриневич В. А. До питання про український радянський культурницький націоналізм у роки німецько-радянської війни 1941–1945 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. 2004. Вип. 12. С. 345–370.

Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. К.-Дніпропетровськ: Ліра, 2012. 508 с.

Гриневич В. А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2007. 520 с.

Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності. К.: Грані-Т, 2008. 232 с.

Грідіна І. М. Духовне життя населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 «історія України». Донецьк, 2010. 40 с.

Грідіна І. М. Духовне життя населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). Донецьк: ДонНУ, 2010. 419 с.

Грідіна І. М. Духовне життя українського народу 1939–1945 років: теоретико-методологічні засади історичного дослідження // Наукові праці. Науково-методичний журнал Чорноморського державного ун-ту ім. П.Могили. 2009. Том 115. Вип. 102. С. 41–44.

Грідіна І. М. Менталітет як чинник духовного життя українського народу в роки Другої світової війни // Вісник Донецького національного ун-ту. Серія Б: Гуманітарні науки. 2009. Вип. 1. С. 154–160.

Гула Р.В. Витоки та роль радянського патріотизму у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (на матеріалах України): монографія. Дніпропетроськ: Герда, 2012. 516 с.

Демоз Л. Психоистория. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 512 с.

Дерейко І. Від колаборації до резистансу: діяльність 115/62-го українського батальйону шуцманшафту на теренах Білорусі і Франції у 1942–1944 pp. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Вип. 1(20). К., 2003. С. 179–193.

История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945. В 6-ти т. М.: Воениздат, 1960–1965. Т. 6: Итоги Великой Отечественной войны. М.: Воениздат, 1965. 652 с.

Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941–1944). Центральний державний архів громадських об’єднань України. К.: Генеза, 2005. 408 с.

Клоков В. И. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских оккупантов на Украине. 1941–1945. Историографический очерк. К.: Наук. думка, 1978. 123 с.

Кондратенко Л. В. Крах экономических планов немецко-фашистских захватчиков на Украине. Историографический очерк. Изд. 2-е. К.: Наук. думка, 1980. 104 с.

Косик В. Українсько-польське протистояння під час німецької окупації // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2007. Вип. 16(1). С. 370–383.

Слободянюк М. А. Антифашистський рух Опору в Південній Україні (1941–1944 рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01. Дніпропетровськ, 2002. 277 с.

Слободянюк Н., Лысенко А. Советское подполье Киева (1941–1943 гг.): человеческое измерение. Saarbrücken, Deutschland: Palmarium Academic Publishing, 2014. 164 с.

Тяглий М. І. Праведники народів світу // Енциклопедія історії України. К.: Наук. думка, 2011. Т. 8. С. 475–477.

Чайковський А. С. Невідома війна. К.: Україна, 1994. 255 с.

Юденков А. Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории (1941–1944). М.: Мысль, 1971. 357 с.

Ющенко М. Д. Агітація і пропаганда комуністів України в умовах німецько-фашистської окупації. К.: КДУ, 1962. 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22