Приклад оформлення

УДК 94 (477)

Володимир ОКАРИНСЬКИЙ
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027 (volodokar@gmail.com)

Volodymyr OKARYNSKYI
PhD (History), Associate Professor of the Department of History of Ukraine, Archeology and Special Branches
of Historical Science of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University,
M. Kryvonis, 2, Ternopil, Ukraine, 46027 (volodokar@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6119-0678

СУБКУЛЬТУРИ В ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Анотація. Мета статті полягає в створенні начерку соціокультурної історії ЗУНР в її альтернативному вимірі. За основу взято альтернативні життєві стилі (субкультури), які можна по-різному класифікувати, однак, загалом вони зводяться до політизованих, мистецьких та маргінальних. Методологія дослідження базується на принципах історизму, системності та на критичному під-ході, на загальнонаукових та спеціальних методах історичної та суміжних наук, зокрема на порівняль-но-історичному, просопографічному, реконструкції тощо. Наукова новизна полягає в застосуванні нового соціокультурного погляду для осмислення Української революції і зокрема ЗУНР. Висновки. Найбільш помітними серед українців альтернативними стилями (субкультурами) доби ЗУНР були: маргінали (хулігани) на кшталт батярів, богема та ліворадикали. Відбувалося поєднання і змішування альтернативних стилів, запозичення рис одним стилем від іншого. Таким чином, актуальна і колишня ідентичність носіїв альтернативних стилів, впливала на їх поведінку в добу ЗУНР.
Ключові слова: альтернативний стиль (спосіб) життя, субкультура, контркультура, маргіналь-ність, богема, лівий радикалізм.

SUBCULTURES IN THE WESTERN UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC

Abstract. The purpose of the article is to create an outline of the socio-cultural history of the Western Ukrainian People’s Republic in its alternative dimension. The focus is on alternative lifestyles (subcultures), which can be classified in different ways, but in general they are reduced to politicized, artistic and marginal. The research methodology is based on the principles of historicism, systematics and critical approach, on general scientific and special methods of historical and related sciences, in particular on comparative-histori-cal, prosopographical, reconstruction, etc. The scientific novelty lies in the application of a new socio-cultural view to comprehend the Ukrainian revolution and in particular the Western Ukraine. Conclusions. The most notable among Ukrainians alternative styles (subcultures) of the Western Ukrainian People’s Republic were: marginals (hooligans) such as Batiars, Bohemians, and left-wing radicals. There was a combination and mix-ing of alternative styles, borrowing features from one style to another. Thus, the current and former identity of the bearers of alternative styles, influenced their behavior in the days of Western Ukraine.
Key words: alternative lifestyle, subculture, counterculture, marginality, bohemianism, left radicalism.

Постановка проблеми 

Мета статті 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Висновки 

Література

1. Окаринський В. «Четверта» революція: до питання інтеліґентських візій альтернативних життєвих стилів доби Української Революції 1917–1921 рр. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2018. Вип. 21. С. 256–273.

References 

1. Okarynskyi V. (2018). «Chetverta» revoliutsiia: do pytannia inteligentskykh vizii alternatyvnykh zhyttievykh styliv doby Ukrainskoi Revoliutsii 1917–1921 rr. [The "fourth" revolution: to the question of intellectual visions of alternative lifestyles during the Ukrainian Revolution of 1917–1921]. Ukraina–Ievropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny. Vyp. 21, S. 256–273. [in Ukrainian]