Вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну, раніше не публіковану, наукову статтю в один номер. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Остаточне рішення про публікацію статті, на підставі попереднього анонімного її рецензування, ухвалює редакційна колегія. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

- до публікації приймаються статті українською та англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word; формат А4, міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт Times New Roman, розмір 14; у разі застосування інших шрифтів автор надсилає їх разом зі статтею.

- поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє, нижнє – 2 см.

Для стилістичного виділення фрагментів тексту використовуються такі опції: курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу.

Необхідною умовою є розрізнення дефіса (-) як внутрішньослівного графічного знака і тире (–) – як пунктуаційного.

Найпоширеніші скорочення, які використовуються у статті (ст., напр. і т.ін.), мають бути уніфіковані по всьому тексту.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

– індекс УДК;

– прізвище та ім'я автора статті (українською та англійською мовами);

– науковий ступінь автора статті, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (українською та англійською мовами);

– місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), електронна адреса автора (українською та англійською мовами);

– ORCID-код (якщо автор не має ORCID-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/)

– назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

– анотація та ключові слова (мінімум 5 слів, в алфавітному порядку), написані мовою статті;

– назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), анотація та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою (або українською, якщо стаття англомовна). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ СТАТТІ:

Постановка проблеми (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).

Мета статті (висловлюється головна ідея публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки й перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється відповідно до вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті слід давати у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], де перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

*Транслітерування назв статей рекомендується здійснювати автоматично на сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia

За наявності використання у статті скорочень джерел ілюстративного матеріалу список таких скорочень під назвою Перелік умовних скорочень використаних джерел подається після References.