РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Ольга ВЕРІТОВА

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2023-56-2

Ключові слова:

емоційний інтелект, педагог вищої школи, модель, емоційна компетентність

Анотація

У статті розроблено структурно-функціональну модель розвитку емоційного інтелекту педагогів вищої школи, що містить теоретико-методологічний, змістовий, операціонально-діяльнісний та результативно-діагностичний компоненти. Соціальне замовлення, освітні вимоги, методологічні підходи, принципи професійної підготовки майбутніх педагогів вищої школи та освітні нормативні документи є структурними складовими частинами теоретико-методологічного компонента моделі і слугують основою для розроблення змісту цієї підготовки в аспекті розвитку емоційного інтелекту. Змістовий компонент моделі складають: вимоги до магістерського (другого) рівня вищої освіти, подані в Національній рамці кваліфікацій; аналіз діяльності педагога вищої школи, на підставі якого виділяються професійні якості, необхідні для організації навчальної діяльності студентів; освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка містить загальні та фахові компетентності та програмні результати цієї підготовки. Показано, що необхідною складовою частиною інтегративної компетентності майбутнього педагога вищої школи є компетентності, пов’язані з розвиненим емоційним інтелектом: здатність до ідентифікації і виявлення власних емоцій (вербальне або невербальне) та інших людей (невербальне сприйняття або емпатія); здатність до регуляції емоцій (власних та інших людей); здатність до використання емоцій у мисленні і діяльності (гнучке планування; творче мислення; переключення уваги; мотивація). До структури операціонально-діяльнісного компонента моделі входить двокомпонентна система розвитку емоційного інтелекту майбутнього педагога вищої школи, що містить базову (когнітивну) складову частину, яка функціонує у вигляді форм, методів і засобів базового навчання, та діяльнісну складову частину у вигляді технології розвитку емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої школи на основі емоційно забарвленого контекстного навчання майбутній професії викладача вищої школи. Діагностичний компонент складають критерії, показники, рівні та діагностика розвитку емоційного інтелекту майбутнього педагога вищої школи.

Посилання

Андреєва І. Н. Емоційний інтелект як феномен сучасної психології. ПГУ, 2011. 388 с.

Дерев’янко С. Актуалiзацiя емоцiйного інтелекту в емоцiогенних умовах. Соцiальна психологiя. Київ. 2008. № 1(27). С. 96–104.

Дерев’янко С.П. Складові емоційного інтелекту та їх значення в процесі соціально-психологічної адаптації студентів. Вiсник Чернiгiвського держ. пед. ун-ту iм. Т.Г. Шевченка. Серiя : Псiхологiчнi науки. Вип. 41. Т. 1. Чернігів, 2006. С. 87–89.

Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції: монографія. Київ, 2003. 158 с.

Закон України «Про освіту». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про вищу освіту». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті