НАВЧАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2023-56-3

Ключові слова:

професійно орієнтоване читання, майбутні вчителі англійської мови, стратегії читання, фахова література, завдання з читання

Анотація

Мета дослідження полягала в тому, щоб доповнити масив наукової літератури щодо навчання професійно орієнтованого читання студентів закладів вищої освіти, зокрема навчання професійно орієнтованого читання магістрантів – майбутніх учителів англійської мови. Ми виявили, що читання для професійного розвитку не є поширеною діяльністю серед здобувачів вищої освіти, які взяли участь у нашому опитуванні. Ми також з’ясували, що основними причинами, які перешкоджають професійно орієнтованому читанню студентів, є брак часу та актуальності літератури, рівень лінгвістичної складності матеріалів для професійно орієнтованого читання, недостатній рівень проінформованості студентів про наявні в університеті матеріали для професійного читання. З метою вирішення цих проблем, ми пропонуємо навчальні стратегії для покращення читання фахової літератури майбутніми вчителями англійської мови, зокрема, орієнтування у наявних джерелах і пропонування відповідної літератури та інших професійних ресурсів здобувачам вищої освіти; поширення практики написання анотацій і здійснення рефлексії стосовно прочитаної літератури; підтримання зв’язку між теорією та практикою; заохочення дослідницької діяльності студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні та отримують педагогічну спеціальність у закладах вищої освіти, оскільки викладачі навчальних дисциплін та наукові керівники магістерських робіт можуть виконувати функції тренерів і наставників, коли йдеться про залучення студентів до професійного читання, пропонувати студентам змістовні завдань з читання і забезпечувати постійне персоналізоване заохочення та підтримку. У статті зроблено висновок про ефективний вплив читання фахової літератури на професійний розвиток майбутніх учителів англійської мови.

Посилання

Applegate A. J., Applegate M. D. The Peter Effect: Reading habits and attitudes of preservice teachers. The Reading Teacher. 2004. Vol. 57. № 6. P. 554-563.

URL: http://www.jstor.org/stable/20205399

Applegate A. J., Applegate M. D., Mercantini M. A., McGeehan C. M., Cobb J. B., DeBoy J. R., Modla V.B., Lewinski K. E. The Peter Effect revisited: Reading habits and attitudes of college students. Literacy Research and Instruction. 2014. Vol. 53. № 3. P. 188-204. DOI: https://doi.org/10.1080/19388071.2014.898719

Broemmel A. D., Evans K. R., Lester J. N., Rigell, A., Lochmiller, C. R. Teacher Reading as Professional Development: Insights from a National Survey. Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts. 2019. Vol. 58. № 1. URL: https://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol58/iss1/2

Carroll P., Simmons J. A study of English teachers’ professional journal reading habits. English Leadership Quarterly. 2009. Vol. 32. № 2. P. 3-12.

Cirocki A., Farrell T.S.C. Professional development of secondary school EFL teachers: Voices from Indonesia. System. Volume 85. 2019. DOI:

https://doi.org/10.1016/j.system.2019.102111.

Darling-Hammond L., Richardson N. Teacher learning: What matters? Educational Leadership. 2009. Vol. 66. № 5. P. 46-53.

Hunzicker J. Effective professional development for teachers: a checklist. Professional Development in Education. 2011. Vol. 37. № 2. P. 177 - 179. DOI:

https://doi.org/10.108019415257.2010.523955

Mitchell R. What is professional development, how does it occur in individuals, and how it may be used by educational leaders and managers for the purpose of school improvement? Professional Development in Education. 2013. Vol. 39. P. 387-400. DOI: https://doi.org/10.1080/194115257.2012.762721

Nathanson S., Pruslow J., Levitt R. The reading habits and literacy attitudes of in-service and prospective teachers: Results of a questionnaire survey. Journal of Teacher Education. 2008. Vol. 59. P. 313-321.

Rudland N., Kemp C. The professional reading habits of teachers: Implications for student learning. Australasian Journal of Special Education. 2004.Vol. 28. № 1. P. 4-17.

Sawatzki C., Tour E., Marangio K. Creating a reason to read: coaching strategies that support teachers to establish reading as a professional practice. The Australian Educational Researcher. 2022. https://doi.org/10.1007/s13384-022-00549-w

Wang X-W, Zhu Y-J, Zhang Y-C. An empirical study of college students’ reading engagement on academic achievement. Frontiers in Psychology. 2022. Vol.13. P. 1-18. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.1025754

Барабанова Г В. Когнітивно-комунікативна модель навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою в немовному вузі. Іноземні мови. 2004. № 1. С. 29-31.

Бирюк О.В. Навчання майбутніх учителів іноземної мови професійно орієнтованого читання іншомовних текстів. Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі : проблеми та перспективи : колективна монографія / за заг. ред. Л. А. Сажко. Київ, 2015. С. 114-144.

Британ Ю. В. Формування професійно орієнтованої читацької компетенції в майбутніх викладачів англійської мови засобами Інтернет-технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2014. 302 с.

Герасименко М. Д. Система вправ для навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого читання з використанням комп’ютерної програми. Іноземні мови. 2012. № 3. С. 58-64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2012_3_11

Добровольська Н. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики взаємопов’язаного формування англомовної компетентності в читанні та говорінні майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 31. Том 3. С. 144-149.

Драч А. С. Роль і місце читацької компетентності в професійній компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Педагогічні науки: теорія та практика. 2018. № 1. С. 100-107. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2018-1-29-18

Корейба І. В. Методика навчання професійного читання майбутніх учителів німецької мови з використанням Інтернет - ресурсів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2011. 286 с.

Приходько О.О. Формування іншомовної професійної читацької компетентності майбутніх інженерів у технічному ВНЗ. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М .П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Т. 2, Вип. 60. С. 89-93.

Радецька С. В. Методика навчання майбутніх економістів професійно спрямованого читання англійською мовою з використанням комп’ютера :

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. В. Радецька. К., 2005. 260 с.

Романюк Ю. В. Методика формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київ. нац. лінгв. ун-т. Київ, 2011. 277 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті