ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО- Й НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2023-56-1

Ключові слова:

інновації, інтегральна компетентність, Нова українська школа, творчість, учитель

Анотація

Освітня реформа в Україні висунула певні вимоги до професійних компетентностей учителя, серед яких особливу увагу приділяють інноваційній компетентності. Інноваційна компетентність вчителя української мови та літератури містить три складові: здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі, здатність використовувати інновації у професійній діяльності і здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності. Учитель, який на високому рівні володіє методологією впровадження принципу науковості в освітній процес і формуванню інтегральних компетентностей в учнів, є професіоналом високого рівня. Аналіз досвіду роботи учителя української мови та літератури Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тамари Яшкін та організації науково-дослідної роботи учнів старшої школи закладів загальної середньої освіти міста Житомир та Житомирської області підтвердив ключову роль у науково-дослідній роботі учнів кваліфікованого вчителя, у якого сформована інтегральна компетентність. Це зумовило зміни в освітньо-професійних програмах підготовки вчителів, зокрема української мови та літератури, впровадження електронної лінгводидактики. Також до навчальних планів освітніх програм було введено освітні компоненти, що покликані стимулювати науково-дослідну діяльність майбутніх вчителів, зокрема «Основи академічного письма», «Методика організації науково-дослідної роботи». Перехід на нові стандарти у закладах вищої освіти України не лише формує й розвиває науково-дослідну компетентність, а й стимулює до саморозвитку, пізнання і творчості майбутніх учителів української мови та літератури.

Посилання

Сидоренко В. В. Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати. URL:

https://lib.iitta.gov.ua/710778/1/Стаття_Сидоренко_Рубрика%20методист.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Дзюбенко Ю. Л. Інноваційна компетентність учителя як складова його професійної компетентності. Модернізація управління в контексті вимог Закону України «Про освіту»: матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції; за заг. ред. проф. Р. Черновол-Ткаченко, проф. О. Мармази, доц. О. Гречаник. Ч. 1. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020. С. 110-115.

Петренко Л. М. Принцип науковості у відборі змісту навчального матеріалу з матеріалознавства. URL: https://lib.iitta.gov.ua/2766/1/Петренко_Л_принцип_науковості_стаття_Copy.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Малафіїк І. В. Дидактика: навчальний посібник. Київ : Кондор, 2005. 398 с.

Корицька Г. Р. Навчання української мови: до реалізації принципу наступності й перспективності. URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp3/profteh/korycka.pdf (дата звернення: 25.12.2022)

Яшкін Р. М. Формування культурної та інноваційної компетентностей успішної особистості на уроках літератури в контексті положень нової української школи. Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 грудня 2022 року / За заг. ред. Н. Р. Грицак. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 127-131.

Шкуринська Л. А. Особливості мотивації учнів до науково-дослідницької діяльності. URL: https://genezum.org/library/osoblyvosti-motyvacii-uchniv-do-naukovo-doslidnoi-diyalnosti (дата звернення: 25.12.2022)

Антонова О. Є. Залучення старшокласників до науково-дослідної діяльності МАН як засіб розвитку їх дослідницьких здібностей. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук-метод. праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: ФОП Левковець, 2014. С. 56-75.

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: Монографія / За заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород: ЗакДУ, 2011. 560 с.

Поліщук О. П., Баталова Д. Ю. Чинники мотивації наукової діяльності у студентів 4 року навчання НаУКМА. Наукові записки НаУКМА. 2016. Т. 187. Соціологічні науки. С. 76-81.

Кухтіна М. В. Стан та мотиваційні чинники професійної діяльності молодих науковців в Україні: теоретичний аспект. Наукові праці. Соціологія. Випуск 144. Том 156. 2011. С. 33-36.

Гавліцька А. Деякі психологічні аспекти формування у майбутніх педагогів готовності до професійної самореалізації в інноваційній діяльності. Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. С. 39-42.

Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу. Київ, 2016. 61 с.

Методика організації науково-дослідної роботи: навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / Уклад. С. В. Надобко. Харків: ХДАДМ, 2020. 125 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті