ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТРАКТАТІВ ЗАХАРІЇ КОПИСТЕНСЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-10

Ключові слова:

бароко, барокова проза, жанрова своєрідність, міжконфесійний діалог, наратив, риторичні фігури, трактат, художня специфіка

Анотація

У статті охарактеризовано найважливіші структурні і функціональні особливості трактатів Захарії Копистенського «Книга о вѣрѣ єдиной» (1619–1621) та «Палінодія, або Книга про оборону» (1621), встановлено їх проблемно-тематичні пріоритети. Наголошено, що на появу творів вплинули як історично-політичні обставини в Україні, так і властиві для епохи українського Бароко прагнення до емоційності, культивування уміння впливати на почуття реципієнта, що виявляється в парадоксальному сполученні поєднувати непоєднане. Теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці вітчизняних літературознавців, культурологів та істориків, які дозволяють оцінити трактати Захарії Копистенського у різних контекстах: К. Борисенко, І. Ісіченка, Ю. Ларіна, О. Матушек, Н. Поплавської, Є. Пшеничного, Р. Радишевського, П. Степенькіної, Л. Ушкалова, І. Франка, В. Циганенко. Виокремлено застосовані у трактатах барокові прийоми текстотворення, простежено їх звʼязок з апологетикою. Доведено, що у трактаті «Книга о вѣрѣ єдиной» висвітлюються питання догматики, таїнств і ритуалів, а також соціальної практики членів християнської церкви. Центральна його ідея – суперечка про первинні догмати. За жанровою специфікою він є унікальним, оскільки в ньому поєднано системний виклад православного віровчення. Засадничою для всього трактату є мотив єдності віри. З’ясовано, що основний зміст трактату «Палінодія, або Книга про оборону» – спростування тверджень католицьких авторів про верховну владу Папи Римського над православною церквою. Оскільки твір спрямовано проти книги «Оборона церковної єдності» Лева Кревзи, віленського уніатського архімандрита, то, відповідно, Захарія Копистенський дотримувався принципу побудови цього твору під час створення «Палінодії», тобто він також складається із чотирьох розділів, яким передує традиційна для тогочасного письменства Передмова. Констатовано, що трактати Захарії Копистенського – це структурно складні тексти (з алюзіями, ремінісценціями), за багатошаровістю яких потрібно відчитати всі наративи.

Посилання

Борисенко К. Prosimetrum в українській літературі барокової доби. Донецьк : Норд-Прес, 2008. 12 4с.

Ісіченко І. Історія української літератури: епоха Бароко (ХVІІ– ХVІІІ ст.). Львів : Святогорець, 2011. 568 с.

Ісіченко Ю. Українська барокова проза в пошуку літературної моделі початків східнослов’янської історії. Писемність Київської Русі і становлення української літератури. Київ : Наук. думка, 1988. С. 184–205.

Ларін Ю.В. «Книга о вѣрѣ єдиной» (1619 р.) у контексті ранньої барокової полемічної літератури : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2013. 19 c.

Матушек О. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. Харків : Майдан, 2013. 360 с.

Поплавська Н. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.). Тернопіль : ТНПУ, 2007. 379 с.

Пшеничний Є. Захарія Копистенський. Життя і творчість : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. : 10.01.01 «Українська література». Київ, 1994. 17 с.

Радишевський Р. «Літос» і духовна спадщина Петра Могили. Петро Могила. Літос. Київ : Талком, 2018. 656 с.

Степенькіна П. «Палінодія» Захарії Копистенського як історичне джерело і пам’ятка української історіографії ХУІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук. Київ, 2005. 18с.

Ушкалов Л. Світ українського бароко. Харків : Око, 1994. 112 с.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури. Слово і час. 2000. № 10. С. 16–22.

Франко І. Іван Вишенський і єго твори. Зібрання творів: У 50-и т. Київ : Наукова думка, 1981. Т. 30. С. 7–211.

Франко І. Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського. Зібрання творів: У 50-и т. Київ : Наукова думка, 1983. Т. 40. С. 7–370.

Циганенко В. Образ князя Володимира Великого на сторінках Густинського літопису й «Палінодії» Захарії Копистенського. Філологічні науки. Літературознавство. 2013. 28. С. 149–153.

Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. Київ : Критика, 2005. 496 с.

Копистенський Захарія. Книга о вірі єдиной, святои апостолскои церкве. Київ : Друкарня Києво-Печерської лаври, 1620. [4], 317, 308 c.; 4°. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00002122.

Копистенський Захарія. Палінодія. Ізборник. URL: http://litopys.org.ua/old17/old17_03.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ