СПЕЦИФІКА ВЖИВАННЯ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ СПОЛУЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ШЕВЧУКА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-14

Ключові слова:

синкретичні сполучники, зіставності – відповідності, протиставно-допустові, протиставно-пояснювальні, розділово-допустові, твори Валерія Шевчука

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей уживання синкретичних сурядно-підрядних сполучників у простому ускладненому реченні на матеріалі творів В. Шевчука. Специфіку функціювання сполучних засобів досліджено на матеріалі прикладів, вибраних із художніх текстів «Три листки за вікном», «Дім на горі», «На полі смиренному», «Око прірви», «Привид мертвого дому». Характеристику сурядно-підрядних сполучників зроблено за типологією сполучних засобів К.Г. Городенської. До аналізованого різновиду синкретичних сполучних засобів зараховано протиставно-пояснювальні, протиставно-допустові, розділово-допустові, зіставності – відповідності. З’ясовано специфіку вияву формально-граматичних зв’язків та семантико-синтаксичних відношень у простому реченні із сурядно-підрядними сполучниками. У творах В. Шевчука сполучники сурядності – підрядності демонструють різну продуктивність функціювання: пояснювально-ототожнювальні сполучні засоби частіше вживані в простих ускладнених реченнях, тоді як протиставно-розділові та розділово-допустові – у складних. Сполучники зіставності – відповідності не зафіксовані в обстежуваному матеріалі. У межах предикативної частини складного речення чи простого ускладненого речення пояснювально-ототожнювальні сполучні засоби увиразнюють значення простого дієслівного чи складеного іменного присудка. Типовим виявом уживання цих сполучних засобів є відокремлення другорядних членів речення, зокрема означення (прикладки), обставини. Протиставно-допустові сполучні засоби вжиті для вираження відповідних семантико-синтаксичних відношень між однорідними присудками. У межах предикативної частини складного речення найчастіше сполучник поєднує однорідні присудки. Активність функціювання сурядно-підрядних сполучників у простому реченні підтверджують приклади з художніх творів. З укладеного корпусу ілюстративного матеріалу лише 25% сполучних засобів виражають синкретичні семантико-синтаксичні відношення. Найбільш частотними є пояснювально-ототожнювальні сполучники тобто – 43%, чи – 11%, або – 13%; протиставно-допустові але – 13%, проте – 4,2%; розділово-допустові чи…чи – 9,2%. Інші сполучні засоби не зафіксовані.

Посилання

Весельська Г.С. Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ ст. : монографія. Житомир : ЖДУ, 2014. 159 с.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови. Академічна граматика української мови. Київ : Пульсари, 2004. 400 с.

Городенська К.Г. Граматичний словник української мови: Сполучники. Київ ; Херсон : ХДУ, 2007. 340 с.

Городенська К.Г. Сполучники української літературної мови : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 208 с.

Кадочнікова О.П. Різнорівневі кореляції пояснювальних конструкцій: формально-граматичний аспект. Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки (Мовознавство). 2016. Т. 189. С. 34–38. URL : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10404/Kadochnikova_Riznorivnevi_koreliatsii_poiasniuvalnykh.pdf (дата звернення: 28.11.2023).

Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / С.О. Караман та ін. Київ : Літера ЛТД, 2011. С. 293–298.

Ковтун О.В. Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполучних комплексів у сучасній українській літературній мові : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2014. 144 с.

Коломієць Л.І., Майборода А.В. Сполучник. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1969. С. 514–516.

Маслюк Н.В. Семантико-синтаксичні функції синкретичних сурядно-підрядних сполучників (на матеріалі творів В. Шевчука). Мовознавчий вісник. 2021. Вип. 30. С. 105–113. URL: https://ling-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4550/4816 (дата звернення: 05.01.2024).

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: проблемні питання : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 1994. 670 с.

Шитик Л.В. Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові : монографія. Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. 474 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ