ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ У СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-23

Ключові слова:

лінгвокультурні гіперконцепти, етноспецифічні концепти, туризм, відпочинок, подорож, гостинність, природа, онлайн-журнали

Анотація

У статті порівняно спільні лінгвокультурні гіперконцепти і співмірні національно-специфічні концепти українського, англійського та французького туристичного дискурсу, які є складниками їхнього смислового поля. Це дослідження проведене із застосуванням елементів описового та концептуального аналізів, а також із урахуванням специфіки певної лінгвокультури й конкретного контексту, комунікативної ситуації та історичного підґрунтя (передісторії). Прийом перекладу був застосований для унаочнення різниці планів вираження та сприйняття у різних лінгвокультурах. Виявлені найчастотніші гіперконцепти – «туризм», «щастя», «краса», «гостинність», «природа» – охоплюють такі концепти: «туризм» – «подорож», «відпочинок», «споживання», «якість туризму», «дорога», «пригода»; «щастя» – «позитивні емоції», «розваги», «вигода»; «краса» – «туристична привабливість». Аналіз відібраного корпусу прикладів засвідчив наявність значної кількості спільних понять для досліджуваних дискурсів, однак їхнє функціонування модифікується національними реаліями. Отже, були виокремлені концепти, які разом із відповідними тематичними гіперконцептами належать до національних гіперконцептів ідентичності: «українськість», «французькість» або «англійськість»: «гостинність» – «розміщення», «харчування», «суспільства», «національна кухня» (зокрема, «гурманство», «вино», «виноробство»); «культура» – «визначні місця», «історичність»; «природа» – «погода», «ліс», «село», «сільська місцевість» та ін. В українській лінгвокультурі переважають концепти «гостинність», «культура», «пригода», «суспільство», «природа», «дорога». У французькій та англійській – «споживання», «вигода», «унікальність», «історичність», «приватність», «село», «сільська місцевість». У кожній з культур є етноспецифічні лакунарні поняття, які виражають особливості певного народу та зазвичай передаються за допомогою транслітерації (переважно назви страв або визначних місць). Таким чином, туристичні онлайн-журнали є джерелом значного обсягу культурної фонової інформації концептів і виконують не тільки пізнавально-розважальну, але й розвиваючу та культурно-просвітницьку функцію.

Посилання

Галинська О.М. Ключові етноконцепти крізь призму лінгвокультур (на матеріалі української та англійської народної фразеології). Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 31(70). № 4(3), 2020. С. 99–105.

Єфименко О.Е. Концепт «степ» в українській мові: словникова, текстова і психолінгвістична парадигма : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Харків. нац. пед. ун-т імені Г.С. Cковороди. Харків, 2005. 266 с.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Кононенко В. Концепти українського дискурсу. Київ–Івано-Франківськ, 2004. 248 с.

Потапчук С.С. Лінгвокогнітивний і лінгвокультурологічний підходи до вивчення концепту у сучасному мовознавстві. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного інституту. Рівне : РДГУ, 2007. № 15. С. 104–109.

Пліс В.П. Типологія концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці. Закарпатські філологічні студії : науковий журнал / голов. ред. І.М. Зимомря. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Т. 1. Вип. 9. С. 115–119.

Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.15. Київ, 2008.

Саєвич І.Г. Ключові концепти культури: критерії виокремлення. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10–12 жовтня 2013 р. С. 249–254. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2406/1/I_Sayevich_konf_GI.pdf.

Ліпінська В.В. Особливості англійської та української терміносистем у галузі міжнародного туризму. Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2014. Вип. 3. С. 37–43.

Langacker R.W. Grammar and conceptualization. Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 2000. Р. 30–53.

Sweetser E. From etymology to pragmatics: metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 174 p.

Talmy L. Toward a Cognitive Semantics. Cambridge, MA : MIT Press, 2000. 566 p.

Голубовська І.О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу. Studia Linguistica. 2010. Вип. 4. Київ, 2010. С. 400–412.

Зима О.Г., Кузьминчук Н.В. Інсентив-туризм як приклад успішного менеджменту організацій. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(2). С. 275–282.

Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивнодискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.

Косович О.В. Особливості французької лінгвокультури на матеріалі фразеологічних одиниць, які репрезентують лексичний концепт le vin («вино»). Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 4. Частина 3, 2020. С. 200–207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ