ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.24.1.5

Ключові слова:

застосування гейміфікації в освітньому процесі, ігрові компоненти, ігрова механіка, ігрова динаміка, неігровий контекст навчального змісту, типологія учасників гейміфікованого навчального процесу.

Анотація

У статті представлено результати систематизації і узагальнення сучасного понятійно-категоріального апарату застосування гейміфікації в освітньому процесі на підставі здійсненого теоретичного аналізу наукових, методичних, практичних праць. Під застосуванням гейміфікації в освітньому процесі запропоновано розуміти створення загального ігрового середовища для реалізації навчального процесу, результатом якого на підставі підвищення мотивації до змісту навчальної діяльності є ефективність досягнення навчальних цілей. На підставі аналізу публікацій українських дослідників розкрито загальні й окремі питання гейміфікації в освіті, відокремлено розуміння поняття гейміфікації в широкому і вузькому значеннях, названо актуальні напрями гейміфікації освіти: розвиток та впровадження освітніх ігор і застосування ігрових технік і механік з освітньою метою, доведено, що «ігрофікація» і «гейміфікація» є взаємозамінним словесним вираженням поняття, що має дефініції однакового змісту. Відмінність гейміфікації від гри визначено за результатами аналізу праць зарубіжних вчених, де ці поняття розмежовуються: через вибудовування антиномій «гра – забава», «ціле – частини»; через простір ігрових понять по вертикальній осі «мета – розвага», горизонтальній осі «відсутність геймплея – наявність геймплея». До понятійно-категоріального апарату застосування гейміфікації в освітньому процесі узагальнено такі поняття: ігрові компоненти, ігрова механіка, ігрова динаміка, неігровий контекст навчального змісту – тематика навчання, цілі навчання, кількість і структура модулів, результати навчання, ігрова естетика / дизайн, оцінювання, типологія учасників гейміфікованого навчального процесу.

Посилання

Самодумська О. Л. Синопсис гейміфікації освіти дорослих. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти : збірник тез VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16 грудня 2021 р.). Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2021. С. 519–523. URL: https://lib.iitta.gov.ua/734448/1/Збірник%20Міжнародна%20конференція%20ПП%20та%20М_2021.pdf (дата звернення: 25.03.2024).

Самодумська О. Л. Упорядкування термінів гейміфікації до тезауруса освіти дорослих. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 46. Том 2. С. 153–159. DOI: 10.24919/2308-4863/46-2-25.

Сергеєва Л. Гейміфікація: ігрові механіки у мотивації персоналу. Теорія та методика управління освітою. 2014. № 2 (14). URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_15/14.pdf (дата звернення: 22.03.2024).

Ткаченко О. Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Посвіт, 2015. Вип. 11. С. 303–310.

Ткаченко О. Сучасні тенденції гейміфікації освітнього простору. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (26–27 березня 2015 р., м. Дрогобич). Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 272–274.

Тріщук О., Фіголь Н., Волик Н. Гейміфікація в освітньому процесі. Технологія і техніка друкарства. 2019. № 3 (65). С. 72–79. URL: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/issue/view/12217 (дата звернення: 22.03.2024).

Bartle R. Designing Virtual Worlds, New Riders Games. 2003.

Caponetto I., Earp J., Ott M. Gamification and education: a literature review. In 8th European Conference on Games Based Learning, Germany: ECGBL, 2014. P. 50–57. URL : https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_Review (дата звернення: 22.03.2024).

Codish D., Ravid G. Detecting playfulness in educational gamification through behavior patterns. IBM Journal of Research and Development, 2015, 59 (6), 1–14. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1147/JRD.2015.2459651 (дата звернення: 23.03.2024).

Deterding S., Kahled R., Nacke L., Dixon D. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification. MindTrek ’11 Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. ACM, 2011. Р. 9–15.

Dichev C., Dicheva D. Gamifying education: what is known, what is believed and what remains uncertain: a critical review. Int J Educ Technol High Educ, 2017, 14, 9. DOI: 10.1186/s41239-017-0042-5.

Gerber H. Problems and Possibilities of Gamifying Learning: A Conceptual Review. Internet Learning Journal, 2014, 3 (2), Article 5. URL: https://www.academia.edu/10301673/Problems_and_Possibilities_in_Gamifying_Learning_A_Conceptual_Review (дата звернення: 223.03.2024).

Liberot A. Shallow gamification is the psychological effects of presenting an activity as a game. Games and Culture, 2015, 10 (3), 249–268. URL: https://doi.org/10.1177/1555412014559978 (дата звернення: 23.03.2024).

Linehan C., Kirman B., Lawson S., Chan G. Practical, appropriate, empirically-validated guidelines for designing educational games. Proceedings of the International Conference on Human Factors in Computing Systems: Vancouver, May 7–12, 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/221515345_Practical_appropriate_empiricallyvalidated_guidelines_for_designing_educational_games (дата звернення: 23.03.2024).

Marczewski A. What’s the difference between Gamification and Serious Games? Gamified UK. Thought on Gamification and More. URL: http://www.gamified.uk/2013/02/25/gamification-and-serious-games/ (дата звернення: 23.03.2024).

Matveev K. M. Evolutionary bases of gamification application by higher education institutions of Ukraine. «Вища освіта в Україні (1991–2023 рр.): традиції, трансформації, виклики та перспективи». Higher education in Ukraine (1991–2023): traditions, transformations, challenges, and prospects: Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. Р. 155–175. DOI: 10.30525/978-9934-26-368-2-9.

Nicholson S. A RECIPE for meaningful gamification. Wood, l. & Reiners T. (Eds.). Gamification in education and business, 2015, pp. 1–20. New York : Springer. URL: https://scottnicholson.com/pubs/recipepreprint.pdf (дата звернення: 23.03.2024).

Samodumska O., Zarishniak I., Tarasenko H., Buchatska S., Budas I., Tregubenko I. Gamification in Non-Formal Adult Educational Practices. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2022, 14 (2), рр. 156–176. DOI: 10.18662/rrem/14.2/573.

Seaborn K., Fels D. I. Gamification in theory and action: review. International Journal of Human Computer Research, 2015, 74, 14–31. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2014.09.006.

Werbach K., Hunter D. For the win: how game thinking can revolutionize your business. Philadelphia : Wharton Digital Press, 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03