Напрями досліджень

Актуальні напрями педагогічних досліджень для публікації в періодичному виданні 
«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка»
 
● Методологія педагогічного пізнання
● Філософія освіти та педагогічної науки 
● Педагогічна наука в міждисциплінарному вимірі 
● Синергетична парадигма в педагогіці та освіті
● Компетентнісний підхід в освіті
● Епістемологія педагогічної думки та історія освіти в Україні 
● Генеза педагогічної думки та освітніх систем за кордоном
● Інноваційні моделі розвитку сучасних освітніх систем
● Моніторинг якості освіти та педагогічна діагностика 
● Педагогічне прогнозування та моделювання дидактичних систем 
● Комунікація в педагогічному, соціокультурному, професійному середовищі
● Психологія освіти та педагогічне консультування
● Модернізація освіти в контексті Концепції Нової української школи 
● Педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей дошкільного і шкільного віку
● Соціально-педагогічна робота з профілактики й подолання девіантної поведінки підлітків 
● Індивідуальна траєкторія професійного становлення й розвитку особистості старшокласника в умовах профільного навчання 
 
● Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освіті
● Методологія, теорія та історія використання ІКТ в освіті
● Інформаційні платформи та засоби навчання
● ІКТ та засоби навчання в початковій і загальній середній освіті
● ІКТ та засоби навчання в закладах вищої освіти 
● Хмарне середовище університету, електронне навчання
● ІКТ підтримки психолого-педагогічних досліджень
● ІКТ управління освітою
 
● Сучасні інтерактивні методи навчання 
● Спеціальна та інклюзивна освіта в Україні і за кордоном
● Здоров’язбережувальні технології в освіті 
● Професійне самовизначення та соціалізація молоді 
● Професійна ідентичність і майстерність педагога
● Менеджмент освіти
● Андрагогіка, самоусвідомлення та професійний саморозвиток дорослої людини
● Акмеологія в контексті підвищення якості професійної освіти й кар’єри 
● Педагогічна геронтологія, освіта та психосоціальні концепції старіння людини