Приклад оформлення

УДК 378.015:355.232


ОЛЬГА КРАСНИЦЬКА
ORCID ID: 0000-0002-0417-3318
olya271272@ukr.net
кандидат педагогічних наук, доцент
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
проспект Повітрофлотський, 28, м. Київ


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ
ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства постало питання підготовки нової генерації науково-педагогічних кадрів, здатних до активної співпраці зі слухацькою аудиторією, створення інноваційного освітнього простору, орієнтованого на запити й потреби слухача (курсанта, студента) , залучення його до активної пізнавальної самостійної діяльності, неформальної та інформальної освіти через вивчення навчальних дисциплін, здатних розробляти та впроваджувати авторські методики у практику освітньої діяльності... (1500–1700 знаків).
Ключові слова: педагогічна майстерність, викладач, науково-педагогічний працівник, вищий військовий навчальний заклад, слухач.


OLHA KRASNYTSKA
Сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
Povitroflotskyi avenue, 28, Kyiv

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING PEDAGOGICAL PROFICIENCY OF FUTURE TEACHERS
OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

At the present stage of information society development there is a growing demand for preparation of a new generation of scientists and pedagogical workers, who would be able to actively cooperate with their students, create the innovative educational space focused on students’(cadets’) inquiries and needs, involving them into dynamic cognitive independent activity and informal education by means of mastering the disciplines, able to develop and implement authorial methods into the educational practice... (2200–2700 знаків).
Key words: pedagogical excellence, teacher, research and teaching staff, higher military educational institution, student.

В умовах розвитку інформаційного суспільства постала необхідність докорінних змін в організації системи вищої військової освіти й підготовки нової генерації науково-педагогічних кадрів. Сучасний викладач ВВНЗ повинен уміти не лише проєктувати освітній процес, розробляти та впроваджувати нові освітні програми, інноваційні технології, а й бути чутливим до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку й науково-технічного прогресу, нововведень у сфері освіти, орієнтуватися на останні наукові розробки. Згідно з Концепцією навчання 2030, розробленою Організацією економічного співробітництва та розвитку, його метою є допомога кожному слухачеві розвиватися як цілісна особистість, здатна реалізувати власний потенціал і сприяти добробуту у всьому світі [16, с. 67].

Метою статті є визначення педагогічних умов формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів ВВНЗ.

......

ЛІТЕРАТУРА

1. Зельницький А., Заболотний О., Левицька Л. Технологізація освітнього процесу вищих військових навчальних закладів. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2018. № 1(37). С. 117–127. DOI: 10.33099/2617-1783/2018-1/114-124. 

2. Карплюк С. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі педагогічного ВНЗ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. 2006. Вип. 9. С. 421–429. URL: http://eprints.zu.edu.ua/5632/1/5.pdf.

REFERENCES

1. Zelnytskyi, A., Zabolotnyi, O., Levytska, L. (2018). Tekhnolohizatsiia osvitnoho protsesu vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv [Technologization of educational process in higher military educational institutions]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita” Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, no. 1(37), pp. 117–127. DOI: 10.33099/2617-1783/2018-1/114-124 [in Ukrainian].

2. Karpliuk, S. (2006). Formuvannia spryiatlyvoho sotsialno-psykholohichnoho klimatu v studentskii akademichnii hrupi pedahohichnoho VNZ [Formation of a favorable socio-psychological climate in the student academic group at pedagogical universities]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: zbirnyk naukovykh prats, iss. 9, pp. 421–429. Retrieved from: http://eprints.zu.edu.ua/5632/1/5.pdf [in Ukrainian].