Вимоги до оформлення статей

До редакції збірника надсилається електронний примірник статті українською або англійською мовою загальним обсягом 12–25 сторінок, включно з анотаціями та списком літератури, формату А4, створений у текстовому редакторі Word for Windows.

Стаття друкується шрифтом Times New Roman 14, інтервал 1,5. Поля сторінки: верхнє й нижнє – по 2,0 см, ліве – 2,5 cм, праве – 1,0 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки не нумеруються.

Текст статті оформлюється в такому порядку:

1. Індекс УДК, вирівнювання по лівому краю.

2. Ім'я та прізвище автора (авторів), вирівнювання по правому краю. 

3. ORCID ID, вирівнювання по правому краю. 

4. Електронна пошта, вирівнювання по правому краю.

5. Науковий ступінь та вчене звання автора, вирівнювання по правому краю. 

6. Місце роботи (назва навчального закладу в називному відмінку), вирівнювання по правому краю. 

7. Службова адреса, вирівнювання по правому краю. 

8. Назва статті, вирівнювання по центру. 

9. Анотація мовою статті (1500–1700 знаків).

10. Ключові слова (4–6 слів).

11. Через рядок – ім'я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, службова адреса англійською мовою (вирівнювання по правому краю).

12. Назва статті англійською мовою, вирівнювання по центру.

13. Розширена (2200–2700 знаків) анотація та ключові слова англійською мовою (повинна включати актуальність, мету, методи та результати дослідження, тобто бути мініатюрою Вашої статті). Якщо стаття написана англійською мовою, ця її частина оформлюється українською.

14. Через рядок – основний текст статті.

15. У тексті статті має бути сформульована її мета.

16. Посилання в тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела у списку літератури, а після коми ставиться мала буква «с» із крапкою та цифра, що означає номер сторінки.

17. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Усі малюнки мають бути згруповані. 

18. Список використаних джерел необхідно оформлювати за затвердженим Національним стандартом, що відповідає за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі, ДСТУ 8302:2015 та за алфавітом.

19. Транслітерований список літератури, відповідно до вимог наукометричних баз SCOPUS і Web of Science, є повним аналогом списку літератури та виконується шляхом транслітерації мови оригіналу латиницею. При цьому порядок і кількість джерел у списку літератури мають залишатися незмінними. У квадратних дужках подається назва кожного джерела англійською мовою. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються.

Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру:
– постановка науково-практичної проблеми;
– актуальність і новизна дослідження;
– зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями;
– аналіз останніх публікацій за темою дослідження;
– виклад основного матеріалу;
– висновки;
– перспективи використання результатів дослідження.

У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.