РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАНН Я МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.24.1.1

Ключові слова:

підготовка майбутніх учителів фізики, дистанційне та змішане навчання, цифрова компетентність, хмарні інструменти, цифрова лабораторія.

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правові та організаційні передумови реалізації дистанційного та змішаного навчання в закладах вищої освіти в умовах воєнного часу. Обґрунтовано перспективність використання засобів хмарних технологій як інструменту підтримки дистанційного та змішаного навчання та узагальнено практичний досвід їх використання в освітньому процесі кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Охарактеризовано функціональні можливості сучасних хмарних технологій як сервісів підтримки дистанційного та змішаного навчання фізики, що забезпечують ефективну організацію аудиторного та онлайн-навчання, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, формування в них практичних умінь і навичок, важливих для подальшої професійної діяльності. Проаналізовано основні типи комп’ютерного дидактичного забезпечення освітнього процесу з фізики та напрями його використання для розв’язання конкретних навчально-методичних завдань. Акцентовано увагу на важливості використання цифрових лабораторій як складника технології дистанційного та змішаного навчання майбутніх учителів і викладачів фізики, висвітлено особливості організації навчання з використанням цифрової лабораторії, що функціонує в університеті при кафедрі фізики та методики її навчання. Зроблено висновки щодо перспектив подальшого розвитку дистанційного та змішаного навчання з використанням хмарних технологій, необхідності вдосконалення цифрової компетентності здобувачів вищої освіти та викладачів як умови ефективного використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, розроблення новітнього дидактичного забезпечення навчання фізики, інтегрованого з хмарними інструментами та сервісами.

Посилання

Богачков Ю.М., Букач А.В., Ухань П.С. Комплексне застосування Google Classroom для створення варіативних дистанційних курсів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 76. №2. С. 290–303. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3338.

Винницький М. Україна – це країна можливостей, але плата за них – ризики. URL: https://theukrainians.org/mykhailovynnytskyi-

mon/?fbclid=IwAR1_jUHxW4LO1NqJ7cQt78eIP-3W5f61cKLs_rcjm4Tkzim7o231DO8Q-SM.

Габрусєв В.Ю. Комп’ютерно-орієнтовані засоби управління навчальними ресурсами MOODLE (модульна, об’єктно-орієнтована, динамічна навчальна система). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2006. № 4 (11). С. 24–28.

Габрусєв В.Ю., Грод І.М., Кулянда О.О. Засоби системи управління навчальними ресурсами MOODLE для проведення тестового контролю знань. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 14 травня 2020 р., м. Тернопіль. Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка. 2020. С. 159–162.

Головко М.В., Крижановський С.Ю., Мацюк В.М. Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. № 47(3). С. 36–48. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1224/923#.VbjnIkDWgpQ.

Головко М.В., Крижановський С.Ю., Мацюк В.М. Самостійна робота з використанням хмаро орієнтованих технологій як засіб розвитку цифрової компетентності магістрів фізики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. Т. 90. № 4. С. 102–117. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4919.

Головко М.В., Мацюк В.М., Рудницька Ж.О. Організаційно-методичні особливості реалізації дистанційного навчання фізики в закладах вищої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2023. Т. 1. № 208. С. 23–31.

Змішане навчання: як організувати освітній процес в умовах війни. Державна служба якості освіти України. URL: https://sqe.gov.ua/zmishane-navchannya-yak-organizuvati-yaki/.

Іщенко Р., Горбунович І. Ефективність дистанційного навчання фізики студентів технічних спеціальностей в умовах карантину. Фізико-математична освіта. 2021. Т. 29. № 3. С. 63–67.

Крижановський С.Ю., Головко М.В. Цифрова лабораторія як засіб розвитку методичної компетентності майбутніх викладачів фізики. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 18–19 травня 2023 р., м. Тернопіль. Тернопіль. 2023. С. 211–214. URL: http://physicsnature.tnpu.edu.ua/media/arhive/physics_nature_2023_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_DXOaLrE.pdf.

Положення про дистанційне навчання в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. URL: https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2023/Polozhennia_pro_dystantsiine_navchannia.pdf.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ МОН України від 30 квітня 2013 р. № 703/23235. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13?find=1&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86#w1_32.

Малихін О.В., Арістова Н.О., Шпарик О.М. Організація освітнього процесу в Україні та країнах ЄС в умовах непрогнозованих впливів : довідкове видання. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 71 с. URL: https://undip.org.ua/library/orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu-v-ukraini-ta-krainakh-yes-v-umovakh-neprohnozovanykh-vplyvivdovidkove-vydannia/.

Про освіту : Закон України. / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Про вищу освіту : Закон України. / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Сальник І.В., Сірик Е.П. Підготовка та проведення семінарських занять з фізики в умовах дистанційного навчання. Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». 2020. Вип. 189. С. 68–74.

Сервер електронних курсів ТНПУ ім. В. Гнатюка. URL: https://elr.tnpu.edu.ua/.

Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф., Колесникова О.А. Використання хмаро орієнтованих технологій в умовах дистанційного навчання. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23). Частина 2. С. 78–82. URL: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23-2/2020_1-23-2_Slobodianiuk_FMO.pdf.

Федчишин О., Мохун С., Чопик П. Віртуальний фізичний експеримент як засіб удосконалення фахових компетентностей здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання. Фізико-математична освіта, 2023. Том 38. № 2. С. 50– 55. URL: https://fmo-journal.org/index.php/fmo/article/view/238. DOI: 10.31110/2413-1571-2023-038-2-008.

Шарко В.Д. Методика дистанційного навчання фізики з застосуванням мережевих комплексів : робоча програма навчальної дисципліни для аспірантів. Спеціальність 014 – науки про освіту. Факультет фізики, математики та інформатики. Херсон : Кафедра фізики та методики її навчання Херсонського державного університету, 2016. 17 с. URL: https://www.kspu.edu/.

Distance Learning & Hybrid Learning. 2022. URL: https://www.edelements.com/distance-learning-pd-and-supportservices.

The Definition of Blended Learning. 2021. URL: https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-blendedlearning/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03