МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.24.1.6

Ключові слова:

методологічні підходи, професійна підготовка, фізична реабілітація, майбутні фахівці з фізичної реабілітації, здоров’язбережувальна діяльність.

Анотація

У статті зосереджено увагу на сутності методологічних підходів до дослідження проблеми формування професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до використання здоров’язберігаючих технологій у подальшій професійній діяльності. Серед методологічних підходів до дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації автор виокремлює системний, аксіологічний, особистісний, діяльнісний і компетентнісний підходи. У рамках нашого дослідження загальнонаукову основу формування професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до використання здоров’язберігаючих технологій за фахом становлять системний та аксіологічний підходи, які дали змогу визначити мету, завдання та спрямованість процесу професійної підготовки, розкрити його сутність і структуру. На основі системного підходу в нашому дослідженні ми виділили структурні компоненти професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації, зокрема: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, особистісно-діяльнісний, а також встановили структурно-функціональні зв’язки між ними. Особистісний підхід спрямовує педагогічний вплив на розвиток професійно важливих якостей особистості і становить теоретико-методологічну основу нашого дослідження. Діяльнісний підхід спрямований на професійну підготовку майбутніх фахівців із фізичної реабілітації на формування відповідних умінь і навичок майбутнього фахівця, зокрема організаційно-методичних, пізнавальних, комунікативних і рухових якостей. Компетентнісний підхід став базовою основою для визначення відповідних компетентностей, потрібних для професійної самореалізації майбутніх фахівців із фізичної реабілітації. Зазначимо, що комплексне використання методологічних підходів дає змогу розглядати професійну підготовку спеціаліста як педагогічну систему, що сприяє формуванню в майбутнього фахівця групи професійних якостей, мотивів і цінностей.

Посилання

Андрощук І. П. Основні підходи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. Випуск 7 (І). 236 с.

Бєлікова Н. О. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика : [монографія] / Бєлікова Наталія Олександрівна. Київ : ТОВ «Козарі», 2012. 584 с.

Беспалова О. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної терапії та ерготерапії. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 1 (18), 2019. С. 62–66. URL: https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.62-66.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. VIII, 1728 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua › elib (дата звернення: 22.03.2024).

Вітвицька С. Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя. Креативна педагогіка. Науково-методичний журнал. 2015. № 10. С. 63–67. URL: http://eprints.zu.edu.ua/17059/1/Вітвицька%20С.pdf.

Грицай Н. Б. Основні принципи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 3 (37). С. 105–112. URL: https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2553.

Драч І. І. Аналіз базових категорій компетентнісного підходу та їх співвідношення. Електронний журнал: Теорія та методика управління освітою. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. № 10. 2013. URL: http://umo.edu.ua/katalog/.

Завгородня Т. К., Стражнікова І. В. Методологічні засади педагогічних досліджень : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2021. 120 с.

Про освіту :Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 зі змінами 2024. URL: https://urst.com.ua › Закони (дата звернення: 23.03.2024).

Клочан В. В. Методичне забезпечення аграрного колсалтингу. Електронний журнал: Ефективна економіка, Дніпро: ТОВ «ДКС-центр», № 7, 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3939 (дата звернення: 23.03.2024).

Копочинська Ю. В. Теоретичні і методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. 571 с.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій. Тернопіль : Економічна думка, 2005. 124 с.

Пасічник О. Діяльнісний підхід – сутність та особливості реалізації у процесі навчання студентів ВНЗ. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : матеріали ІV Міжнар. науково-практ. онлайн-інтернет конф., м. Кропивницький, 17–21 квітня, 2017 р. Кропивницький, 2017.

С. 154–156. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/conf-2017-04/s6/6-Пасічник_тези.pdf.

Пшенична Л. В. Інноваційні процеси в освіті як фактор її успіху. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, № 4 (38), 2014. С. 3–16.

Саввова О. В. Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 104 с.

Савенко О., Драгальчук Н. Професійна підготовка фахівця з фізичної реабілітації. Молода спортивна наука України. 2020. Т. 4. С. 117−118.

Системний підхід – Вікіпедія. URI: https://uk.wikipedia.org › wiki › (дата звернення: 22.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03