МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.2

Ключові слова:

методологічні підходи, компетентнісно орієнтований, діяльнісний, рефлексія, професійна підготовка, природнича освітня галузь

Анотація

У статті розглянуто методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів природничої освітньої галузі, зокрема особистісно орієнтований, компетентнісно орієнтований, діяльнісний, інтеграційний, праксеологічний та рефлексивний. Обґрунтовано поєднання методологічних підходів з метою успішної підготовки майбутніх учителів природничої освітньої галузі. Так, психолого-педагогічний підхід допомагає розуміти і враховувати індивідуальні особливості учасників освітнього процесу, компетентнісно орієнтований – спрямований на формування необхідних навичок та знань майбутніх фахівців шляхом застосування завдань із креативним мисленням, діяльнісний – акцентує основну увагу на практичному застосуванні отриманих знань у реальних умовах; інтегративний – сприяє активному залученню студентів до освітнього процесу через дискусії, інноваційні технології, співпрацю, самостійну роботу тощо. З’ясовано, що майбутні вчителі, які готуються до професійної діяльності за інтегративним підходом, удосконалюють свої знання та педагогічні практики відповідно до сучасних тенденцій природничої освітньої галузі; рефлексія допомагає здобувачам освіти проаналізувати власну діяльність, виявити свої сильні та слабкі сторони, що сприяє кращому розумінню самих себе як майбутніх учителів. Під час застосування праксеологічного підходу студенти активно залучаються до навчання шляхом виконання практичних завдань, лабораторних робіт, польових досліджень, проєктів тощо. Це допомагає їм набути практичного досвіду та застосовувати теоретичні знання на практиці, адже вони навчаються аналізувати складні ситуації та шукати оптимальні рішення. Наведено приклади реалізації методологічних підходів в освітньому процесі у підготовці майбутніх учителів природничої освітньої галузі за ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» та «Середня освіта (Природничі науки)». Доведено, що зазначені методологічні підходи допомагають студентам стати компетентними вчителями, здатними ефективно викладати та вдосконалювати процес навчання природничої освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти, розвивати зацікавленість учнів до цієї галузі знань тощо. Успіх у підготовці вчителів природничих наук визначається здатністю учасників освітнього процесу не лише передавати знання, але й надихати та формувати інтерес до науки серед молодого покоління.

Посилання

Бушуєва О.В. Педагогічні умови формування дослідницьких умінь учнів у гуртковій роботі з біології. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Педагогіка». 2017. Вип. 4(85). С. 7–13.

Граматик Н. Проблема підготовки майбутніх учителів природничих наук: аналітичний огляд. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2019. Вип. 3(128). С. 126–133.

Гриньова М.В. Курс «Природознавство» для майбутніх учителів. Біологія і хімія в школі. 2004. № 2. С. 41–44.

Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник. Рівне : О. Зень, 2016. 232 с.

Дубницька О.М. Методологічні підходи у професійній підготовці майбутніх фахівців. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи : збірник наукових праць. Вип. 3. Київ ; Львів ; Бережани ; Гомель, 2018. С. 206–209.

Задорожний К.М., Рудич М.В. Біологія : підручник для 8 класів з поглибленим вивченням біології закладів загальної середньої освіти. Харків : Ранок, 2021. 176 с.

Засєкіна Т.М. Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2020. 400 с.

Коршевнюк Т.В. Ситуаційні завдання в компетентнісно орієнтованому навчанні біології. Біологія і хімія в рідній школі. 2019. № 1. С. 2–6.

Лаврентьєва О.О. Розвиток методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект : монографія. Київ : КНТ, 2014. 456 с.

Ляшенко О.І. Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти. Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць. Київ : Ін-т педагогіки НАПН України, 2020. Вип. 24. С. 109–119.

Поліхун Н.І., Постова К.Г. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : методичні рекомендації. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с.

Сясько І. До проблеми впровадження компетентнісного підходу у процесі фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 10(84). С. 179–189.

Трускавецька І.Я. Розвиток креативного мислення у професійній підготовці майбутніх учителів біології та основ здоров’я шляхом використання елементів STEM-освіти. Вісник науки та освіти. 2023. № 4(10). С. 726–736.

Ягенська Г.В. Формування дослідницьких умінь учнів 7–9 класів на уроках і в позакласній роботі з біології : методичний посібник. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. 108 с.

Shapran Y., Shapran A. Modern health-saving educational technologies in the system of professional training of specialists. Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Ankara, Turkey, February 8–11, 2022. Ankara, 2022. P. 299–301.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21