ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.3

Ключові слова:

компетентність, інформація, комунікація, інформаційно-комунікаційна компетентність молодших школярів

Анотація

У статті на основі аналізу низки досліджень українських та зарубіжних учених інформаційно-комунікаційну компетентність учнів початкових класів визначено як інтегровану здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології у роботі з інформаційними джерелами, а також спроможність ефективно комунікувати у процесі вирішення особистісних і соціально значущих завдань, дотримуючись етики та кібербезпеки у цифровому середовищі. Обґрунтовано та визначено сутність понять «інформація», «комунікація», «компетентність». Охарактеризовано складники інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкової школи. До них нами відносимо такі компоненти, як: інформаційний (здатність ефективно працювати з інформаційними джерелами, що передбачає пошук, обробку, аналіз, оцінку та критичне сприймання інформації; формування медіаграмотності та сприймання достовірної інформації в Інтернеті), комунікаційний (уміння взаємодіяти та співпрацювати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, дотримуючись правил мережевого етикету), технологічний (знання та володіння цифровими пристроями та їх окремими складниками; вміння працювати з текстовими та графічними редакторами, програмними засобами для створення презентацій, онлайн-сервісами, застосунками, файлами та Інтернетом), діяльнісно-практичний (здатність створювати та редагувати цифровий контент; усвідомлення важливості авторського права та дотримання його у процесі практичної діяльності). Узагальнено погляди вітчизняних та зарубіжних учених щодо сутності, змісту, шляхів удосконалення формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкових класів у процесі вивчення курсу «Інформатика». Подано власний досвід практичної реалізації сучасних інновацій у початковій ланці освіти.

Посилання

Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2004. № 5. С. 21–28.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 335 с.

Гайда Т. Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств. Вісник ТНЕУ. 2014. № 3. С. 121–131.

Головань М. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. № 8(18). С. 224–234.

Гуржій А., Овчарук О. Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 15. С. 38–43.

Інформатика : навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2–4 класи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx.

Інформаційно-комунікаційна компетентність випускника військового вишу: зміст, структура, вимірювання, оцінювання / А. Зельницький, О. Заболотний, О. Васильєв, Н. Шабатіна. Військова освіта. 2021. № 1(43). С. 125–141.

Кочаряк А. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.10. Київ, 2016. 229 с.

Кривонос О. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх вчителів інформатики в процесі навчання інформатики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2014. 224 с.

Лещенко М. Теорія і практика використання веб-орієнтованих технологій у здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових класів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 54. Вип. 4. С. 53–71.

Нова українська школа : концепція. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016.

Овчарук О. Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5(13). С. 13–18.

Раков С. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2005. № 5. С. 35–38.

Свиридюк В. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медсестринства на засадах технологічного підходу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2018. 230 с.

Типова освітня програма для 3–4-х класів : наказ МОН від 08.10.2019 р. № 1273 / розроб. О. Савченко. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya. prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.Savchenko.pdf.

Шевчук М. Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова компетентність молодшого школяра. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 41. Т. 3. С. 276–286.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21