ВИКОРИСТАННЯ ФАСИЛІТАЦІЇ ПІД ЧАС ОНЛАЙН-ВИКЛАДАННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.8

Ключові слова:

фасилітація, алгоритм роботи, фахові навички, м’які навички, кейс-метод

Анотація

Розвідку присвячено опису особливостей залучення одного з найефективніших підходів до навчання й розвитку студентів – фасилітації. Її розглянуто як інтерактивний підхід до навчання, метою якого постає формування у майбутніх фахівців знань, предметних компетентностей та м’яких навичок. Упродовж дослідження використано такі загальнонаукові методи дослідження: системний аналіз, синтез та узагальнення. Проаналізовано суть підходу, вимоги до викладача і студентів, етапи фасилітації, до яких уналежнюємо підготовчу частину (визначення мети, підбір методів, таймінг), початок (спільне вироблення правил інтерактивного заняття, управління процесом цілепокладання і каскадування мети та завдань, обговорення обмежень і критеріїв, прогнозування результатів і ризиків), основну частину (інструкції перед виконанням завдань, залучення максимальної кількості учасників) і завершення (підбиття підсумків). Для досягнення результату важливим є фокусування групи. Досліджено структуру та методику втілення фасилітаційного підходу на заняттях з дисципліни «Українська мова за професійнім спрямуванням» для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; виокремлено переваги залучення фасилітаційного підходу протягом навчання студентів за ОКР бакалавр у ЗВО. Яскравим доповненням до фасилітаційного підходу слугує метод кейсів, за якого викладач не керує процесом пізнання, а лише організовує його, допомагаючи студентам пройти шлях удосконалення й опанувати важливі комунікативні навички. Розглянуто передумови застосування фасилітаційного підходу у системі професійної підготовки студентів. Виявлено сутність, ознаки та основні ідеї підходу; визначено переваги та недоліки у його застосуванні в професійному навчанні студентів закладу вищої освіти. Здійснено поетапний опис роботи викладача і студентів. Виявлено, що заняття із залученням фасилітаційного підходу мають такі етапи: підготовчу частину, початок, основну частину і завершення.

Посилання

Артюх Т., Зарічкова М. Фасилітація в освітньому процесі підготовки фармацевтів-інтернів. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 27 квітня 2023 р. / ред. кол. : А.А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2023. С. 463–454.

Березка С. Педагогічна фасилітація у ЗВО: теоретичні аспекти підготовки особистості викладача. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 4. Т. 2. С. 5–9. DOI: https://doi.org/ 10.32840/2663-6026.2019.4-2.1.

Кріль Л. Фасилітація як засіб підвищення фахового рівня педагога. The 11th International scientific and practical conference “Modern research in world science”, January 29–31, 2023 / SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine, 2023. P. 697–701.

Молдованов А. Дефініційний аналіз феномену «фасилітація». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2023. № 1(355). С. 180–186. URL: http://hdl.handle.net/123456789/9777.

Рябець Д. Фасилітація в контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2022. № 1(50). С. 249–251. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.249-251.

Самойленко В., Шуліченко Т. Розвиток soft skills у студентів під час вивчення мовознавчих дисциплін. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 47. Т. 4. С. 194–197. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-4-32.

Фокша О. Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у професійній підготовці : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2019. 21 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21