ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.9

Ключові слова:

педагогічні умови, умови, професійна підготовка, майбутні перекладачі, локалізація, студенти, освітня діяльність, цифрові технології

Анотація

У статті виокремлено й теоретично обґрунтовано комплекс педагогічних умов професійної підготовки майбутніх перекладачів до локалізації. Процеси подальшого оновлення системи вищої лінгвістичної освіти об’єктивно спрямовані насамперед на забезпечення потреб суспільства й держави у кваліфікованих перекладачах, що передбачає відповідні зміни в професійній підготовці, розвитку та саморозвитку особистості майбутніх перекладацьких кадрів у напрямі формування готовності до локалізації. Під педагогічними умовами професійної підготовки майбутніх перекладачів до локалізації розуміємо сукупність взаємозалежних факторів освітнього середовища ЗВО (об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей їхнього здійснення), конструювання яких базується на впровадженні авторських навчально-методичних матеріалів у процес навчально-пізнавальної діяльності студентів, що забезпечуватиме успішне досягнення мети дослідження. На основі семантично-порівняльного аналізу визначень категорії «педагогічні умови» конкретизовано перелік положень, значущих для дисертаційного дослідження авторки: педагогічні умови відображають сукупність можливостей освітнього середовища (цілеспрямовано конструюються заходи взаємодії суб’єктів освіти: зміст, форми, методи і прийоми навчання, програмно-методичне забезпечення освітнього процесу) і матеріально-просторового середовища (навчальні лабораторії, технічне обладнання тощо), що забезпечують функціонування професійної підготовки студентів; у структурі педагогічних умов виокремлюють внутрішні (забезпечують розвиток особистісної сфери суб’єктів освітнього процесу) і зовнішні елементи (сприяють формуванню процесуального складника педагогічної системи). Упровадження виокремлених педагогічних умов передбачало: розробку нових навчальних курсів, їх програмно-методичне забезпечення, яке має здійснюватися на основі завдань майбутньої професійної діяльності; розширення кількості навчальних та наукових джерел, відповідних перекладацьким стандартам, у тому числі за рахунок ефективного електронного пошуку релевантної інформації; забезпечення відповідного технічного оснащення освітньої діяльності майбутніх перекладачів (комп’ютерні класи з доступом до Інтернету та необхідним програмним забезпеченням (комп’ютерні версії САТ-системи SDL Trados), електронна бібліотека, мультимедійне обладнання (інтерактивні дошки, мультимедійні екрани та проєктори); зміна ролі викладачів вищої школи.

Посилання

Андрущенко Н.О. Використання інтерактивних методів навчання у закладах вищої освіти. Інтерактивний освітній простір ЗВО : матеріали міжвузівського науково-практичного вебінару, м. Вінниця, 23 березня 2018 р. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2018. С. 7–10.

Антоненко О.В. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в контексті модернізації вищої освіти в Чеській Республіці. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2015. Вип. 43(47). С. 70–76.

Безлюдна В.В. Зміна характеру професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог Болонського процесу. Молодь і ринок. 2017. № 4(147). С. 103–108.

Гомонюк О.М. Особистісний аспект діяльності майбутнього педагога – спосіб його саморозвитку та самореалізації. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». 2016. № 4(6). С. 66–74.

Добіжа Н.В. Роль самовизначення у формуванні індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя іноземної мови в процесі педагогічної практики. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2011. № 5/6. С. 244–254.

Іжко Є.С. Формування готовності майбутніх філологів до застосування автономного навчання у професійній діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2017. 256 с.

Іць С.В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2014. 22 с.

Калінін В.О. Технології формування професійної соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови : навчально-методичний посібник. Житомир : Полісся, 2008. 104 с.

Кільченко А.В., Шимон О.М. Онлайн-сервіси з відкритим доступом як засоби пошуку наукових джерел. Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2023 (пошук рішень у період війни) : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, м. Київ, 25 травня 2023 р. Київ : ІЦО НАПН України, 2023. С. 88–92.

Костікова І. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2009. 469 с.

Мазайкіна І.О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2018. 23 с.

Малихін О.В., Гриценко І.С. Теоретичні основи реалізації компетентнісного підходу в організації самостійної освітньої діяльності студентів філологічних спеціальностей : монографія. Київ : НУБіП України, 2016. 489 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21