ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ВИДУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.12

Ключові слова:

фахівці спеціальної освіти, командна взаємодія, партнерство, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта

Анотація

На сучасному етапі в Україні інтенсивно поширюється інклюзивна освіта. Успішність виконання завдань, поставлених перед інклюзивною освітою, великою мірою залежить від кадрового потенціалу, злагодженої взаємодії всіх фахівців, залучених до навчання дитини з особливими освітніми потребами, компетентності командної взаємодії. Зважаючи на зазначене, формування готовності здобувачів вищої освіти до командної взаємодії є одним із завдань професійної підготовки у системі вищої педагогічної освіти. Статтю присвячено проблемі формування готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти (вчителів-дефектологів) до командної взаємодії як виду партнерських відносин в умовах інклюзивної освіти. Проаналізовано наявні закордонні та вітчизняні напрацювання з проблеми дослідження. Розкрито доцільність формування готовності зазначених фахівців до реалізації командної взаємодії в умовах закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. Висвітлено сутність понять «готовність», «команда», «командна взаємодія». Подано трирівневу структуру команди психолого-педагогічного супроводу. Розроблено «Анкету щодо визначення стану готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до командної взаємодії в умовах інклюзивної освіти». Проаналізовано результати проведеного анкетування. На основі анкет виявлено загальний рівень готовності майбутніх фахівців (вчителів-дефектологів) щодо роботи в команді. Отримані результати дослідження засвідчили достатній рівень готовності бакалаврів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітньої програми «Олігофренопедагогіка. Здоровʼя людини» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» до командної взаємодії в умовах інклюзивної освіти.

Посилання

Волкова Н., Лебідь О., Гром О. Розвиток компетентності у здійсненні командної взаємодії майбутніх викладачів вищої школи засобами інтерактивних технологій навчання. Моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції : монографія. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. С. 17–36. DOI: 10.31812/123456789/4690.

Дмитрієва І. Командна взаємодія фахівців у процесі індивідуального супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка. 2016. Вип. 7. С. 90–99.

Каплієнко А. Формування готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до командної роботи в умовах інклюзії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 ; Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Київ, 2022. 246 с.

Кічук Н. Проблема здатності майбутнього фахівця до взаємодії з батьками як виду партнерських відносин в інклюзивній освіті. Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: акмеологічні засади, сучасні реалії. Ізмаїл, 2019. С. 60–64.

Коломоєць Т. Взаємодія фахівців і батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Актуальні питання корекційної освіти : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка. 2019. Вип. 14. С. 115–125. DOI: 10.32626/2413-2578.2019-14.115-125.

Миронова С. Командний супровід дітей з особливими освітніми потребами як умова ефективності інклюзивного навчання. Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці : Технодрук, 2019. С. 203–205.

Омельяненко І. Концептуальні підходи до викладання курсу психології на факультеті фізичної культури. Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали першої республіканської наукової конференції. Луцьк, 1994. С. 15–16.

Юрків Я. Мультидисциплінарна команда як форма соціально-педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми та їхніми сім’ями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2013. Вип. 21. С. 218–222.

Team building and its influence on team effectiveness: An examination of conceptual and empirical developments / S. Tannenbaum, R. Beard, E. Salas, K. Kelley (ed.). Advances in psychology. 1992. Vol. 82. Р. 117–153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21